NEKÜNK CSEPEL AZ ELSŐ!


FŐOLDAL

Tájékoztatás az „ÁLLJUNK KI KÖZÖSEN A CSEPELI HÉVÉRT!” elnevezésű kezdeményezés kapcsán keletkező adatbázis létrehozása során történő személyes adatok kezeléséről.

A Közösen Csepelért Polgári Egyesület kiemelten fontosnak tartja tagjai, támogatói és a vele kapcsolatba kerülő magánszemélyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak – különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.

Adatkezelő: Közösen Csepelért Polgári Egyesület Adatkezelésre, valamint az adatok megismerésére jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt tagok. Az adatkezelés leírása és célja: Az „ÁLLJUNK KI KÖZÖSEN A CSEPELI HÉVÉRT!” – kezdeményezés népszerűsítése, ennek érdekében politikai és kampány célú megkeresések lebonyolítása, szimpatizánsi adatbázis létrehozása, kapcsolattartás, véleménykérés, közvélemény kutatásban történő részvétel, valamint hírlevél és egyéb eseményekről, programokról szóló tájékoztatók küldése. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Minden olyan esetben, ha az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a további felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A politikai véleményre vonatkozó különleges személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartásra és véleménynyilvánításra, valamint támogató tevékenység végzésére a 18. életévét még be nem töltött kiskorú személyek is jogosultak, akik önállóan érvényes hozzájárulást nem tehetnek, így helyettük a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő), vagy ennek hiányában a törvényes képviselő (érintett) jogosult a gyermek nevében az adatai kezeléséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulást megadni. Az adatkezelés ideje: Adatkezelő a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti. A hozzájárulás visszavonásának módja: Érintett a hozzájárulását az alábbi elérhetőségekre küldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja. Személyes adatait a nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg töröljük.

Levélben: Közösen Csepelért Polgári Egyesület postacíme: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 93-105. e-mailben: kozosencsepelert@gmail.com A kezelt adatok köre: A kapcsolattartási adatlapon önként megadott személyes adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail elérhetőség. Közvélemény kutatási célú megkeresés esetén az önként megadott további személyes adatok és az adatokból levont következtetések, kifejezetten a politikai nézetre, vagyoni és társadalmi helyzetre vonatkozó információk. Politikai és kampánycélú megkeresés esetén a politikai nézetre vonatkozó információk. Kiskorú érintett esetén a szülő/törvényes képviselő neve, lakcíme, aláírása.

Adatfeldolgozó: Közvélemény kutatási tevékenység végzésére adatkezelő külön megbízással rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adattovábbítás: A közvélemény kutatási tevékenységre megbízással rendelkező adatfeldolgozó részére. Adatbiztonság: Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden tagja,, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal. – Kérelmére az adatkezelő a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. (Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga – GDPR 15. cikk) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő – az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse. (Helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk) – Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha: az adatkezelés célja megszűnt, az érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatokat jogellenesen kezelték, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, népegészségügy területét érintő közérdek alapján, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. – Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike fennáll: az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az érintett azt jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. – Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén jogosult panaszt tenni az adatkezelőnél: Közösen Csepelért Polgári Egyesület, címe: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 93-105., kozosencsepelert@gmail.com, telefonszáma: +36 30 450 3083; www.facebook.com/kozosen.csepelert, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf, 9.; www.naih.hu) – Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely ez ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per — az érintett választása szerint — az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

Budapest, 2024. január 15.

Adatkezelési tájékoztató a választásokkal kapcsolatos IVR hívásokkal összefüggő adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatvédelmi nyilatkozat 1. elnevezésű tájékoztató kiegészítése, és azzal együtt értelmezendő

Adatkezelő: Közösen Csepelért Polgári Egyesület

Adatkezelő székhelye: 1212 Budapest, Komáromi utca 75.

Adatkezelő elérhetősége: kozosencsepelert@gmail.com ; https://www.kozosenacsepelihevert.hu

Adatkezelés célja:

A Közösen Csepelért Polgári Egyesület tevékenységének népszerűsítése, különösen a 2024-es önkormányzati választáson való szavazatgyűjtés.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, Ön korábban hozzájárult ahhoz, hogy a választással kapcsolatosan megkeressük megadott elérhetőségein

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, telefonszám, e-mail, amelyet megadott a feliratkozó ívünkön

Az IVR kampánnyal kapcsolatban kizárólag a telefonszámát kezeljük

Személyes adatok tárolásának határideje:

Az IVR kampány lezárultáig, vagy az érinett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozó: a Közösen Csepelért – Polgári Egyesülettel szerződésben álló közvéleménykutató cég, mint Adatfeldolgozó kizárólag telefonszámot kezeli. Az Adatkezelő által az Adatfeldolgozó részére átadott, kizárólag telefonszámokat tartalmazó adatbázisra hívások indítása a Megrendelő által készített és Vállalkozó rendelkezésére bocsátott hangüzenet bejátszása automata hívások lebonyolításával. 2. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés időtartama: 2024. június 3. napjától 2024. június 9. napjáig. A megbízás teljesítését követően az Adatfeldolgozó az adatbázist törli.

Adatkezelés folyamatának leírása:

Adatkezelő IVR kampányt folytat le a Közösen Csepelért Polgári Egyesület tevékenységének népszerűsítésére, különösen a 2024-es önkormányzati választáson való szavazatgyűjtésére. Az IVR hívásoksok során használt telefonszámok az Adatkezelő által jogszerűen kezelt, az érintett hozzájárulásán alapuló adatbázisból származnak. A vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Tájékoztatás az „ÁLLJUNK KI KÖZÖSEN A CSEPELI HÉVÉRT!” elnevezésű kezdeményezés kapcsán keletkező adatbázis létrehozása során történő személyes adatok kezeléséről